Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Wspólnota Polska pragnie zaprosić do udziału w II Światowym Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju 2019 – Nauka, innowacyjność, konkurencyjność, czyli jak być naukowcem na obczyźnie? Tegoroczne Forum odbędzie się w Pułtusku w dniach 11-14 września 2019 roku.

II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju stanowi praktyczną odpowiedź Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Senatu RP i Rady Polonii Świata, na postulaty i wnioski uczestników I Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju, które odbyło się we wrześniu 2018 r. w ramach V Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą.

II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju to jedno z niewielu ważnych wydarzeń naukowych, które integruje i wspiera współpracę naukowców polskiego pochodzenia działających poza granicami Kraju. Innowacyjne osiągnięcia i możliwości współpracy będą głównym tematem sesji naukowych nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycznych, nauk o zdrowiu oraz sztuki. Oprócz sesji naukowych przewidujemy panele dyskusyjne podczas których omówione zostaną kwestie upodmiotowienia polonijnej nauki i myśli technicznej w celu stworzenia podstaw do systematycznej i kierunkowanej współpracy przedstawicieli polonijnej nauki i myśli technicznej z instytucjami i podmiotami krajowymi – krajowymi uczelniami wyższymi, instytucjami badawczymi, oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi związanymi z nauką.

Jesteśmy przekonani, że ciekawe miejsce, które odwiedzą uczestnicy Forum, różnorodna oferta kulturalna oprócz naukowych korzyści pozostawią także dobre wspomnienia.

Zapraszamy do udziału w Światowym Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju oraz zgłaszania propozycji swoich referatów. Bieżące informacje dotyczące organizacji Forum mozna znależć na stronie internetowej http://wspolnotapolska.org.pl/forumnauki/ ; tam również można dokonać rejestracji.

Organizatorzy

_______________________________

Ladies and gentlemen,

The Polish Community Association would like to invite you to participate in the Second World Forum of Polish Science Abroad 2019 – Science, innovation, competitiveness, or how to be a researcher in a foreign country? This year’s Forum will take place in Pułtusk on September 11-14, 2019.

The Second World Forum of Polish Science Beyond the Borders is the practical response of the Association „Polish Community”, the Senate of the Republic of Poland and the Council of the Polish Abroad to the postulates and conclusions of the participants of the First World Forum of Polish Science Beyond the Borders, which took place in September 2018 as part of the V Congress Polonia and Poles abroad.

The Second World Forum of Polish Science Beyond the Country’s Borders is one of the few important scientific events that integrates and supports the cooperation of scientists of Polish origin operating outside the country. Innovative achievements and cooperation opportunities will be the main topic of science sessions of natural sciences, engineering and technical, medical, health sciences and art. In addition to scientific sessions, we also provide discussion panels during which issues of empowerment of Polish diaspora and technical thought will be discussed in order to create the basis for systematic and targeted cooperation of representatives of Polish diaspora and technical thought with national institutions and entities – national universities, research institutions, and governmental and non-governmental organizations related to science.

We are convinced that you will find the place of the event well worth a visit, particularly because of the new scientific ideas which will be showcased. You are sure to return home with some great memories!

We invite you to participate in the World Forum of Polish Science Abroad and submit your proposals for your lecture. Current information about the organization of the Forum can be found via the website http://wspolnotapolska.org.pl/forumnauki/

The organizers